Sloveso COME and collos- colloquations.

Collos sú rôzne slovné spojenia, ktoré sa bežne používajú a majú svoj vlastný význam.

Pre viacej collos pozri:

Sharp collos

Go collos

Have collos

 

COME LATE : prísť neskoro

Julia came late to the concert.

Júlia prišla neskoro na koncert.

Tip! pozor na predložku IN. Nepoužívame predložku AT. Spojenie AT LAST (bez Come) znamená nakoniec, konečne.

I´ve finished my thesis, at last.

Dokončil som diplomovku, konečne. 

 

COME IN LAST : prísť posledný

Hurry up John! I don´t wanna come in last.

Pohni si Janko! Nechcem prísť posledná.

 

COME EARLY : prísť skorej

My friend Elizabeth always comes early. Then she must wait.

Moja kamarátka Elizabeth vždy príde skorej. Potom musí čakať.

 

COME TO A DECISION: dospieť k záveru

At last week meeting we all came to a decision that both parties are happy with.

Na stretnutí minulý týždeň sme všetci dospeli k záveru s ktorým sú obe strany spokojné.

 

COME TO AN AGREEMENT : dohodnúť sa  ( doslovne prísť k dohode)

After several negotiations we have come to an agreement.

Po niekoľkých jednaniach sme sa dohodli.

 

COME PREPARED : byť pripravený 

He had come prepared to a test.

Prišiel pripravený na test.

 

COME IN FIRST : prísť prvý

Altough it was around 10pm, we came in first.

Hoci bolo okolo desiatej večer, prišli sme prvý.

 

COME CLOSE : priblížiť sa k 

She came close to him and kissed him.

Prišla k nemu bližšie a pobozkala ho.