Sloveso SEE- vidieť a jeho synonymá ako Spot, Observe a Take. 

SEE: vidieť, všeobecne okolo seba. Pre rozdiel medzi See-Watch-Look pozri tu.

(nepravidelné sloveso: See-saw-seen.  „ing“ tvar Seeing neexistuje, See je tzv. stative verb, sloveso ktoré nepoužívame v ing tvare. Seeing môžeme vidieť iba ako tvar podst. mien, napr. sight-seeing – pozeranie pamiatok ).

I can see you!

Vidím ťa!

If you see Nicole say hi from me.

Ak uvidíš Nicole, pozdravuj ju odo mňa.

saw this movie last week.

Videl som tento film minulý týždeň. 

Have you seen my keys?

Videli ste moje kľúče?

Synonymá slovesa See: 

SPOT: zazrieť (pravidelné sloveso: Spot-spotted-spotted)

If you spot any mistake in the article let me know.

Ak zazrieš nejaké chyby v článku, daj mi vedieť.

spotted her leaving a room.

Zazrel som ju ako odchádza z izby.

OBSERVE: pozorovať (pravidelné sloveso: Observe-observed-observed)

We have been observing some major changes in the climate in this region.

Pozorujeme výrazné zmeny klímy v tomto regióne.

I like to observe wild nature.

Rád pozorujem divokú prírodu. 

TAKE NOTICE (of): všimnúť si, zaznamenať (nepravidelné sloveso: Take-took-taken)

Don´t take notice of what they say. They don´t know what are they talking about.

Nevšímaj si, čo hovoria. Nevedia o čom hovoria. 

Did you take notice of that beautiful details?

Všimol si si tých nádherných detailov?