Colloquations sú slovné spojenia. 

So slovom Sharp sa často spájajú slová ako pain, drop, rise a turn. 

Ukážeme príklady v akých situáciách tieto slovné spojenia bežne používame.

Pre viacej collos pozri:

Have collos

Go collo

Come collos

Sharp (prid.m) – ostrý  (opak Blunt (príd. m) – tupý)

Watch out. This knife is very sharp.

Pozor. Tento nôž je veľmi ostrý.

Can you pass me a knife? Oh, this one is so blunt.

Môžeš mi podať nôž? O, tento je tupý. 

Sharp Pain: ostrá bolesť ( slovo sharp používame najčastejšie v súvislosti s akútnou bolesťou)

He was complaing about sudden sharp pain in his knee.

Sťažoval sa na náhlu ostrú bolesť v kolene. 

Sharp pain shot through him as Jimmy bit into one arm.

Prebehla ním ostrá bolesť keď sa Jimmy zahryzol do ruky.

Sharp Drop: ostrý (rýchly, náhly) pád

sharp drop of price was a big suprise to everybody.

Náhly pád ceny bolo veľké prekvapenie pre každého.

Sharp Rise: rýchly rast, vzostup, nárast

We have experienced a shap rise in this field.

My sme zažili rýchly rast v tomto odvetví. 

Sharp Turn: ostrá otáčka, zatočenie

Be careful, there is a sharp turn ahead of us.

Dávaj si pozor, pred nami je ostrá otáčka.