Najčastejšie kladené otázky

  1. Študent platí sumu dohodnutú na začiatku kurzu. Kurz sa uhrádza na tri mesiace vopred. Študent platí za každú hodinu v rámci 3-mesačného kurzu. Na začiatku kurzu študent dostane faktúru so sumou na úhradu , ktorú môže uhradiť na: ČSOB : Iban:SK 20 75 00 00 00 00 40 23 90 69 46 . Spolu s menom v správe pre príjemcu. Splatnosť faktúry je 4 kalendárne týždne. Po dohode s lektorom je možné faktúru uhradiť na dve splátky, pričom prvá splátka je splatná do 3 týždňov a druhá do 6 týždňov od vystavenia faktúry. Ak nie je faktúra za hodiny uhradená max do  6 kalendárnych týždňov od zaslania faktúry, Angličtina v Skalici s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť kurz so študentom.
  2. Ak študent chýba 50% počas kurzu, Angličtina v Skalici s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť kurz so študentom. Čiastka za predplatené hodiny prepadá a nevracia sa. Taktiež ak študent ukončí kurz z akéhokoľvek dôvodu predčasne, suma za predplatené hodiny sa nevracia.
  3. V bežné sviatky a dni voľna sa výučba nekoná.
  1. Študent platí sumu dohodnutú na začiatku kurzu. Na konci mesiaca dostane faktúru so sumou za hodiny absolvované v danom mesiaci. Splatnosť faktúry je najneskôr do 14-teho dňa nasledujúceho mesiaca. Sumu treba uhradiť na číslo účtu ČSOB :Iban:SK 20 75 00 00 00 00 40 23 90 69 46 . Spolu s menom v správe pre príjemcu. Ak nie je faktúra za hodiny uhradená viac ako 4 kalendárne týždne od zaslania faktúry, Angličtina v Skalici s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť kurz so študentom.
  2. Kurz je možné uhradiť na tri mesiace vopred , taktiež na číslo účtu ČSOB. Výber je na študentovi.
  3. Pri zrušení lekcie, ktoré je nahlásené viac ako 24 hodín pred začatím lekcie, študent za hodinu neplatí. Je možné si dohodnúť náhradný termín, po dohode s lektorom.
  4. Ak študent zruší lekciu 24 hodín pred začatím lekcie, uhrádza celú sumu lekcie – lekcia sa počíta.
  5. Ak študent chýba 50% počas dvoch mesiacov, Angličtina v Skalici s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť kurz so študentom. Čiastka za predplatené hodiny prepadá a nevracia sa.
  6. V bežné sviatky a dni voľna sa výučba nekoná, ak sa študent nedohodne inak s lektorom.

Angličtina v Skalici, s.r.o.
Zápotočná 1785/3
Skalica 90901
IČO: 50 532 880
DIČ: 2120364774
Nie sme plátcom DPH

Nachádzame sa na ulici Štefánikova 5, Skalica. V centri mesta, dole v budove je pobočka Raiffesen Banky, bež do dverí napravo, na druhé poschodie.

Pri individuálnych hodinách si obsah hodín určuješ sám, závisí od toho čo potrebuješ, na akú oblasť angličtiny by si sa chcel sústrediť.

Pri skupinových kurzoch je obsah tvorený v závislosti od typu kurzu.

Vyučuje sa z množstva rôznorodých materiálov, používame rôzne videá z Youtube, Podcasts na počúvania či úryvky z kníh, blogov a časopisov na čítanie.

Čo sa týka klasických učebníc používame materiály z Global, Life, New English File, Gateway, Project, Destination , Playtime and Cookie, Time to Talk, Market Leader a mnoho iných.

Môžeš sa obrátiť na svojho lektora alebo tu.

Hodiny môžeš uhradiť na číslo účtu účet ČSOB:

Iban:SK 2075 0000 0000 40 23 90 69 46 a poprosím ťa uviesť meno alebo číslo zaslanej faktúry ako variabilný symbol pre ľahšie identifikovanie platby.

Nie, u nás sa neplatí za kurz na rok dopredu.

Deti 3-15 rokov platia na 3 mesiace vopred.

Študenti od 15 rokov a dospelí platia vždy na konci mesiaca za hodiny ktoré absolvovali v tom mesiaci.

Študenti 15+
Študent platí sumu dohodnutú na začiatku kurzu. Na konci mesiaca dostane faktúru so sumou za hodiny absolvované v danom mesiaci. Splatnosť faktúry je najneskôr do 14-teho dňa nasledujúceho mesiaca. Sumu treba uhradiť na číslo účtu ČSOB :Iban:SK 20 75 00 00 00 00 40 23 90 69 46 . Spolu s menom v správe pre príjemcu. Ak nie je faktúra za hodiny uhradená viac ako 4 kalendárne týždne od zaslania faktúry, Angličtina v Skalici s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť kurz so študentom.
Kurz je možné uhradiť na tri mesiace vopred , taktiež na číslo účtu ČSOB. Výber je na študentovi.
Pri zrušení lekcie, ktoré je nahlásené viac ako 24 hodín pred začatím lekcie, študent za hodinu neplatí. Je možné si dohodnúť náhradný termín, po dohode s lektorom.
Ak študent zruší lekciu 24 hodín pred začatím lekcie, uhrádza celú sumu lekcie – lekcia sa počíta.
Ak študent chýba 50% počas dvoch mesiacov, Angličtina v Skalici s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť kurz so študentom. Čiastka za predplatené hodiny prepadá a nevracia sa.
V bežné sviatky a dni voľna sa výučba nekoná, ak sa študent nedohodne inak s lektorom.

Deti do 15 rokov
Študent platí sumu dohodnutú na začiatku kurzu. Kurz sa uhrádza na tri mesiace vopred. Študent platí za každú hodinu v rámci 3-mesačného kurzu. Na začiatku kurzu študent dostane faktúru so sumou na úhradu , ktorú môže uhradiť na: ČSOB : Iban:SK 20 75 00 00 00 00 40 23 90 69 46 . Spolu s menom v správe pre príjemcu. Splatnosť faktúry je 4 kalendárne týždne. Po dohode s lektorom je možné faktúru uhradiť na dve splátky, pričom prvá splátka je splatná do 3 týždňov a druhá do 6 týždňov od vystavenia faktúry. Ak nie je faktúra za hodiny uhradená max do 6 kalendárnych týždňov od zaslania faktúry, Angličtina v Skalici s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť kurz so študentom.
Ak študent chýba 50% počas kurzu, Angličtina v Skalici s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť kurz so študentom. Čiastka za predplatené hodiny prepadá a nevracia sa. Taktiež ak študent ukončí kurz z akéhokoľvek dôvodu predčasne, suma za predplatené hodiny sa nevracia.
V bežné sviatky a dni voľna sa výučba nekoná.

Áno, ak ste na podobnej jazykovej úrovni. Stačí nám to oznámiť a môžeš si sám vytvoriť skupinku.

Áno, výber či budeš študovať samostatne alebo v skupinke je na tebe.

V skupinke sú min 2 študenti, max 5 študenti.

Hodina je 1x týždenne, ak nie je dohodnuté inak.

Počas sviatkov ako napr. Vianoce a Veľká Noc sa nevyučuje.

Zmeškanú hodinu je možné nahradiť po dohode s lektorom.

U detí vo veku 3 až 15 rokov hodina trvá 45 minút.Všetky kurzy pre stredoškolákov a dospelých študentov trvajú 60 minút.

Load More