Sloveso HAVE a slovné spojenia (collos) týkajúce sa komunikácie.

Collos sú bežne zaužívané slovné spojenia.

Sloveso HAVE je jedno z častých slovies a jeho použitie sa dá rozdeliť do niekoľkých kategórií.

Pozrime si časté výrazy, ktoré sú spojené s komunikáciou.

Check tiež HAVE+skúsenosť 

HAVE+food and drinks

 

HAVE A FIGHT : pohádať sa

We had a fight last night. Actually, I don´t remember how it started.

Včera sme sa pohádali. Vlastne si ani nepamätám ako sa to začalo.

 

HAVE A LECTURE: mať hodinu, prednášku

Where are you? I´m having a lecture right now.

Kde si? Práve mám hodinu.

 

HAVE A HEART-TO-HEART: mať blízku, úprimnú konverzáciu

We had a heart-to-heart with Bill over the bottle of wine.

Úprimne sme sa s Billom porozprávali pri fľaši vína.

 

HAVE A TALK: pokecať si

Can I have a talk with you? I´ve got something to tell you.

Môžem sa s tebou porozprávať? Chcem ti niečo povedať.

 

HAVE A QUARREL: mať hádku, nezhody

We had a quarrel over some money. It was very unpleasant.

Mali sme hádku kvôli nejakým peniazom. Bolo to veľmi nepríjemné.

 

HAVE AN ARGUMENT: mať hádku (opäť 🙂 )

Have you ever had an argument with your teacher?

Pohádal si sa niekedy s tvojím učiteľom?

 

HAVE A CHAT : pokecať si

Sue loves to have a chat with her friends  at Whatsapp.

Sue sa rada rozpráva s jej kamarátmi cez Whatsapp.

 

HAVE A CONVERSATION: mať konverzáciu

Did you prepare your questions? Can we have a conversation now?

Pripravil si si tvoje otázky? Môžeme sa porozprávať teraz?

 

 

 

Categories